Vzory žádostí

V následující tabulce jsou připraveny vzory žádostí, které je vhodné použít při komunikaci s naší či jinou organizací. Obecně platí, žádá-li zákonný zástupce žáka, musí k žádosti být přiložen souhlas žáka s požadovanou změnou. Zletilý žák již píše žádost sám za sebe. Na každé žádosti musí být vlastnoruční podpis žadatele.

Vzory žádostí jsou připraveny ve verzi pro úpravu v počítači nebo pro tisk a následné vyplnění ručně.

Seznam žádostí

Žádost o přestup z jiné na naši školu verze pro tisk dokument doc
Žádost o přestup z naší na jinou školu verze pro tisk dokument doc
Žádost o přijetí do vyššího ročníku na naši školu verze pro tisk dokument doc
Žádost o změnu oboru verze pro tisk dokument doc
Žádost o přestup a změnu oboru verze pro tisk dokument doc
Zanechání vzdělávání (ukončení) verze pro tisk dokument doc
Žádost o přerušení vzdělávání (např. zahraniční studium) verze pro tisk dokument doc
Žádost o povolení pokračování vzdělávání po přerušení verze pro tisk dokument doc
Žádost o opakování ročníku verze pro tisk dokument doc
Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP) verze pro tisk dokument doc
Žádost o plán pedagogické podpory (PLPP) verze pro tisk dokument doc
Žádost o uvolnění z vyučování (zdravotní pobyt, dovolená) verze pro tisk dokument doc

Žádosti pouze k tisku

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy žádost je nutné nechat potvrdit lékařem a uvést, zda bude nebo nebude žák na hodinách TV přítomen
Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení (ročníkové, maturitní) formulář lze využít v případě, že nevlastníte originál, vlastnoručně podepsaný můžete poslat poštou na adresu školy, nebo mailem na goaml@goaml.cz; nezapomeňte vyplnit všechny položky označené vyplní žadatel, částka za vystavení opisu je za jeden kus 100 Kč
Souhlas se samostatným odchodem z hodin tělesné výchovy V souhlasu je nutno označit dobu, ve které se budou žáci do školy vracet.
Prohlášení zákonných zástupců žáka (LVK) pro žáky účastnící se lyžařského výcvikového kurzu. Potvrzené odevzdává žák při odjedu na kurz vedoucímu kurzu.
Žádost o přístup k informacím formulář lze využít na základě článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Čestné prohlášení COVID 19 podepisuje zletilý žák nebo zákonný zástupce před prvním vstupem do školy při uvolňování opatření Nouzového stavu ČR

Vystavení potvrzení o studiu – z archivu školy Na základě písemné žádosti (elektronické či osobně předané), kdy nám sdělíte základní údaje o Vaší osobě (jméno, příjmení, datum narození, roky a obor studia, případně jméno třídního učitele), Vám bude v sekretariátu školy toto potvrzení vystaveno.